نشست حامیان خلیج فارس در مؤسسه جغرافیایی سحاب

Untitled-1نشست حامیان خلیج فارس در دفتر مؤسسه جغرافیایی سحاب: آذر ۱۳۹۴

نفر اول: جعفری دهقی؛ نفر ششم: دکتر ساجدی؛ نفر هفتم: دکتر علا ؛ نفر هشتم: آقای سیگاری؛ نفر نهم: مهندس سحاب؛ نفر یازدهم: دکتر مجتهدزاده؛ نفر دوازدهم: دکتر جعفری مذهب؛ نفر سیزدهم: دکتر کرمیان؛ نفر چهاردهم: آقای کیانفر؛